Ambassade van België in de Filipijnen
Home FAQ

FAQ

Waarschuwing betreffende Filippijnse "internetbruiden"

In de Filippijnen is de "internetbruid", veel voorkomend. Een aantaal Belgen gaan naar de Filippijnen op zoek naar een bruid. De grootste voorzichtigheid is geboden. Veel kandidaat bruidjes zijn feitelijk nog steeds getrouwd. In de Filipijnen bestaat echter geen echtscheiding. Enkel nietig verklaring (annulment) van het huwelijk, een langdurige en kostelijke procedure.

 
Waarom wordt een ander onderzoek naar mijn huwelijk in de Filippijnen gevoerd als er al een onderzoek gebeurde toen de Ambassade het attest van “geen huwelijksbeletselen” uitreikte?

De Belgische regels zijn integraal van toepassing. Het AGHB mag slechts afgeven worden indien de aanvrager (de Belg dus) volgens Belgisch recht aan de voorwaarden voldoet om te huwen. Concreet gaat het om de voorwaarden opgesomd in artikels 144, 145, 147 en 148 van het burgerlijke wetboek (voorwaarden die individueel van toepassing zijn op de huwelijkskandidaten):

 • meerderjarigheid, art. 144 BW; de wet voorziet de mogelijkheid om jonger te huwen (art. 145 BW);
 • ongehuwde staat, art. 147 BW: het is in ons land niet mogelijk om tegelijk met meerdere personen te zijn getrouwd;
 • toelatingen, ingeval van minderjarigheid, art. 148 BW.

Enkel indien een Belg aan al deze voorwaarden voldoet, kan een AGHB afgeven worden; enkel indien hij aan ten minste één van deze voorwaarden niet voldoet, kan een AGHB geweigerd worden. Een vermoeden van schijnhuwelijk is geen grond voor weigering van een AGHB. Een AGHB mag alleen geweigerd worden indien de afgiftevoorwaarden vermeld hierboven niet vervuld zijn.

Er wordt (mag niet) dus geen onderzoek gevoerd naar de burgerlijke staat van uw toekomstige of naar de beweegredenen van de twee partijen om een huwelijk aan te gaan. Dit onderzoek mag wettelijk pas gevoerd worden op het ogenblik dat de Filippijnse partij een visumaanvraag indient om zich in België te vestigen. Als er op dat ogenblik twijfels rijzen dat het huwelijk niet gericht is op de oprichting van een gemeenschap van duurzaam samenleven, maar meer op het verkrijgen van materieel voordeel of van verblijf, wordt er een onderzoek schijnhuwelijk geopend.

 
Mijn Filippijnse echtgeno(o)t(e) wil na aankomst gaan werken in België. Zijn de Filippijnse diploma’s geldig in België?

Hangt van geval tot geval af. Surf naar Studeren in België om te weten of uw buitenlands diploma binnen de Vlaamse Gemeenschap dezelfde erkenning krijgt als in uw eigen land

Voor wat betreft de legalisatie van buitenlandse documenten of attesten/diploma's die in België moeten dienen surf naar de pagina Legalisatie van documenten op onze website.

 
Wat is precies mijn verantwoordelijkheid als ik een tenlasteneming onderteken?

Lees hiervoor de zeer instructieve brochure van DVZ eens door.

 
Voor het ondertekenen van een tenlasteneming (bijlage 3bis) moet ik mijn solvabiliteit aantonen, hoe doe ik dat en over welke bedragen gaat het?

Een verbintenis tot tenlasteneming is een bijzonder bewijs van bestaansmiddelen, dat een oplossing kan bieden wanneer u zelf uw solvabiliteit niet kan bewijzen. Bij een verbintenis tot tenlasteneming stelt een Belg of een vreemdeling in België toegelaten tot een verblijf van onbepaalde duur zich garant voor uw verblijf, terugkeer en medische kosten. De garant dient de verbintenis tot tenlasteneming (ook genoemd bijlage 3bis) aan te vragen bij de gemeente waar hij woont.  De garant mag een andere persoon zijn dan de uitnodiger.

Nadat de verbintenis tot tenlasteneming gelegaliseerd is door de gemeente, dient het originele document binnen de 6 maanden na de legalisatie ervan ingediend te worden bij de bevoegde Ambassade of Consulaat vergezeld van:

 • een kopie van de drie laatste loonfiches of enig ander document, bv. een aanslagbiljet (opgesteld door een overheid, dus geen zelf opgestelde verklaringen of loonfiches, attesten van boekhoudkantoren, enz..) waaruit de solvabiliteit van de garant blijkt.
 • een kopie van een document waaruit blijkt dat de garant de Belgische nationaliteit bezit (identiteitskaart) of dat hij gemachtigd is om in België voor onbepaalde duur te verblijven (verblijfsvergunning).

Bij familiebezoek dient de garant minimaal 800 euro netto per maand te verdienen + 150 euro per persoon die de garant reeds ten laste heeft en/of + 150 euro per uitgenodigde persoon.

Bij een bezoek aan vrienden dient de garant minimaal 1000 euro netto per maand te verdienen + 150 euro per persoon die de garant reeds ten laste heeft en/of + 200 euro per uitgenodigde persoon.

NB : 
Aangezien de solvabiliteit van de garant mee bepaald wordt aan de hand van het aantal personen dat hij reeds ten laste heeft, is het aan te raden om ook een bewijs van gezinssamenstelling van de garant en een bewijs van genoten kinderbijslag voor te leggen. 

 
Weigert de Ambassade een visum?

Neen, nooit.

De bevoegde diensten voor toegang en verblijf van vreemdelingen op het Belgisch grondgebied zijn de diensten van de FOD Binnenlandse Zaken (Dienst Vreemdelingenzaken).

Ambtenaren van FOD Buitenlandse Zaken hebben enkel delegatie ontvangen voor het toekennen van visa die aan bepaalde wel omschreven criteria voldoen.

Ambtenaren van FOD Buitenlandse Zaken hebben geen negatieve beslissingsbevoegdheid.

Het behoort tot onze taken om een visumaanvraag in het buitenland in ontvangst te nemen, er zorg voor te dragen dat deze volledig is of vervolledigd wordt, eventueel onderzoeken in te stellen, eventueel een onderhoud te hebben met de aanvrager, eventueel bijkomende documenten of inlichtingen in te winnen,…

Om op die manier een gefundeerde beslissing ter plaatse te kunnen nemen of een visum in aanmerking komt voor ambtshalve afgifte (zonder raadpleging van DVZ) of om een wel overwogen en goed onderbouwd advies (negatief of positief) te geven als het dossier aan DVZ overgemaakt wordt voor beslissing.

 
Hoe lang blijft een akkoord gegeven voor een visum geldig?

Een akkoord voor een Schengen visum (type C, kort verblijf) blijft 3 maanden geldig vanaf de datum van goedkeuring.

Een akkoord gegeven voor een MVV (visum type D, bv. gezinshereniging) blijft 6 maanden geldig vanaf de datum van goedkeuring.

Bij het overschrijden van deze termijnen moet er een nieuwe aanvraag ingediend worden.

 
Wat is de behandelingstermijn van een visumaanvraag?

Korte duur:

 • Vooraleer uw dossier in te dienen, wees er zeker van dat uw aanvraag volledig is. Een onvolledig dossier heeft dikwijls een weigering van het visum voor gevolg.
 • VOLLEDIGE aanvragen dienen MINSTENS 1 maand voor de voorziene vertrekdatum ingediend te worden.
 • Bijkomende documenten mogen binnengebracht worden tot 1 week na het interview op de Ambassade. Na het verstrijken van die termijn zal het onvolledige dossier overgemaakt worden voor beslissing aan de FOD Binnenlandse Zaken in Brussel.

De Ambassade kan geen precisering geven aangaande de behandelingsduur van een aanvraag overgemaakt voor beslissing aan de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.

Lange duur / gezinshereniging / met het oog op huwelijk / ongehuwd samenwonen:

 • Vooraleer uw dossier in te dienen, wees er zeker van dat uw aanvraag volledig is. Een onvolledig dossier heeft vertraging en dikwijls een weigering van het visum voor gevolg.
 • Bijkomende documenten mogen binnengebracht worden gedurende de termijn meegedeeld tijdens het interview op de Ambassade. Na het verstrijken van die termijn zal het onvolledige dossier overgemaakt worden voor beslissing aan de FOD Binnenlandse Zaken in Brussel.
 • De behandelingsduur van het dossier door de Ambassade bedraagt gemiddeld 6 weken te rekenen vanaf het moment dat het dossier volledig is.
 • Deze termijn kan langer worden als het nodig blijkt de overlegde documenten te verifiëren bij twijfel over de identiteit en/of burgerlijke staat van de aanvrager(ster)

De Ambassade kan geen precisering geven aangaande de behandelingsduur van een aanvraag overgemaakt voor beslissing aan de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.

 
Ik ben zeker dat het visumdossier ingediend is, ik heb het dossiernummer maar toch kan ik op de website van DVZ niet zien wat de toestand van het dossier is. Wat gebeurt er?

Een aanvraag wordt pas overgemaakt aan DVZ zodra ze volledig is, alle legalisaties gedaan en zodra de Ambassade alle elementen in bezit heeft om toe te laten een gefundeerd advies aan DVZ te geven.

Vervolgens worden de dossiers overgemaakt aan DVZ. Dit gebeurt op twee manieren al naar gelang het over een aanvraag voor een visum van korte duur gaat (het zogenaamde SCHENGEN visum = familiebezoek, vriendenbezoek, toerisme, …) of een MVV (machtiging tot Voorlopig Verblijf = gezinshereniging bv.).

SCHENGEN-visum: zodra de aanvraag volledig is (DUS ENKEL EN ALLEEN als zowel de garant als de aanvrager alle documenten ingediend heeft) wordt ze elektronisch naar DVZ overgemaakt. Twee tot vijf werkdagen nadien is de aanvraag dan zichtbaar op de site van DVZ.

MVV-visum: zodra de aanvraag volledig is (DUS ENKEL EN ALLEEN als zowel de garant als de aanvrager alle documenten ingediend heeft) en deze documenten nagekeken, gelegaliseerd enz., wordt de aanvraag zowel elektronisch als in hard copy (per diplomatieke tas) naar DVZ overgemaakt. Alweer is de aanvraag dan twee tot vijf werkdagen later te zien op de website, alhoewel het papieren dossier een week onderweg is.

DVZ pas het dossier begint te behandelen NA ontvangst van zowel de elektronische als de papieren versie.

 
Kan ik zelf het dossier opvolgen in België?

Ja, dat is mogelijk via de speciale website van Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.

Ook hier hebt u het dossiernummer nodig om toegang te krijgen tot de informatie.

U kunt ook DVZ rechtstreeks contacteren, maar rechtstreeks contact is aangewezen als u de gewenste informatie echt niet op een andere manier kunt verkrijgen (via de website DVZ, via de Ambassade website, via de aanvrager zelf…).

Helpdesk DVZ 
Telefoon: 00 32 2 206 15 99 
E-mail: infodesk@ibz.fgov.be  
Fax: 00 32 2274 66 91 

 
Waar vind ik het visumdossiernummer?

De aanvragers krijgen steeds bij het indienen van hun aanvraag aan het loket van de visumafdeling een ontvangstbewijs waarop het dossiernummer vermeldt wordt.

Als u het dossier dus wenst op te volgen, vraag het nummer aan de aanvanger.

 
Waarom eist men van mij het dossiernummer als ik wens te informeren naar een visumaanvraag?

De Ambassade is gehouden de wetgeving op de bescherming van de persoonsgegevens te respecteren (wet van 08.12.1992) Onze voornaamste correspondent is vanzelfsprekend de visumaanvrager zelf.

Wanneer onbekenden ons aanschrijven of aanspreken kunnen wij op geen enkele manier zeker zijn over hun identiteit. In een visumaanvraag staan een heleboel persoonlijke informatie die helemaal tot de privésfeer van een persoon behoort.

Wij geven dus enkel algemene info over een aanvraag over de telefoon of via internet en dit enkel aan personen die het dossiernummer kunnen opgeven.

 
Ik bel naar de mobiele telefoon van de wachtdienst van de Ambassade en de persoon die opneemt weigert mij informatie te geven over een visumaanvraag?

De wachtdienst wordt in een Ambassade 24/7 verzorgd door een medewerker. Deze wachtdienst is ENKEL en alleen voor Belgen in nood** en moet dan ook voor die gevallen vrijgehouden worden. De consulaire medewerker met wachtdienst heeft van de hiërarchie strikte richtlijnen ontvangen geen visuminformatie te verstrekken via dit nummer.

**noodgevallen: Belgen verblijvend binnen ons rechtsgebied die overvallen zijn, verwondingen opgelopen, ernstig ziek geworden zijn, overleden…

 
Het visum van de persoon die ik uitnodig / ten laste neem, mijn echtgeno(o)t(e) enz… is geweigerd, waarom wil de Ambassade aan mij de reden van weigering niet meedelen?

Zowel in het geval van Schengen-visa (verblijf korte duur) als MVV-visa (verblijf lange duur of vestiging) is er bij wet voorzien dat er een officiële betekening van weigering dient te gebeuren, vergezeld van de eventuele mogelijkheden voor het aantekenen van beroep tegen de door de Overheid genomen beslissing.

De Ambassade mag bij wet (bescherming van de persoonsgegevens wet van 08.12.1992) en in het geval van een visumaanvraag deze informatie enkel overmaken aan de aanvrager. Wij kunnen dus onmogelijk de garant of de Belgische partij deze informatie verstrekken.

De motivatie van weigering wordt schriftelijk overgemaakt aan de aanvrager. Als deze laatste twijfelt aan de werking van de Filippijnse postdiensten of als men dringend wil weten waarom een visum geweigerd is, kan hij/zij de weigering onmiddellijk en PERSOONLIJK in ontvangst nemen op de Ambassade iedere werkdag tussen 10u00 en 11u00.

Het spreekt vanzelf dat, zodra uw correspondent de motivatie van weigering ontvangen heeft, het hem/haar vervolgens vrijstaat deze informatie aan u over te maken.

 
Het visum van de persoon die ik uitnodig / ten laste neem, mijn echtgeno(o)t(e) enz. is geweigerd, ik ben Nederlandstalig maar we krijgen de motivatie van weigering in het Frans, kan ik de motivatie in het Nederlands ontvangen?

Vanaf de invoering van de nieuwe visumcode (01.04.2010) en voor het indienen van een aanvraag visum type C (Schengen) kan iedere aanvrager een nieuw model visumaanvraag formulier invullen in een van de 3 officiële talen van België of het Engels.

Als de aanvrager het formulier invult in een van de drie officiële talen, vermeldt de post deze taalkeuze bij de invoering van de gegevens van het elektronische dossier. De eventuele motivatie van weigering zal vervolgens in de keuzetaal van het formulier opgesteld worden.

Een formulier in het Engels stelt ons vrij de landstaal die wij wensen te gebruiken nog steeds vrij te kiezen.

De instructies over het taalgebruik in bestuurszaken blijven van toepassing op de visumaanvragen voor een lang verblijf (visum D) waar de aanvrager een speciaal formulier zal kunnen invullen en ondertekenen voor wat betreft de taalkeuze (NL-FR of DU). Vermits het hier gaat over een vestigingsvisum is het Engels geen optie.

 
Het visum van mijn gast(e) werd geweigerd, na hoeveel tijd mag er een nieuwe aanvraag ingediend worden?

In principe onmiddellijk.

Er bestaat niet zoiets als een “straftijd” tijdens dewelke geen nieuwe aanvraag mag ingediend worden. Het hoeft natuurlijk geen betoog dat men best rekening houdt met de redenen die geleid hebben tot de eerdere weigering. Precies hetzelfde dossier indienen, zal onherroepelijk tot precies hetzelfde resultaat leiden… een nieuwe weigering!

Het dient trouwens opgemerkt te worden dat, na een weigering van een visum door de Dienst Vreemdelingenzaken, de Ambassade alle bevoegdheid verliest om nog een visum ambtshalve uit te reiken aan die aanvrager (d.w.z. zonder voorafgaandelijk raadpleging van DVZ).

 
Hoe lang mag mijn gast(e) in België blijven op basis van het Schengenvisum dat uitgereikt werd in Manilla?

Het Schengenvisum werd ingesteld door de Schengenverdragen. Dit visum is geldig voor het grondgebied van alle Schengenlanden en geeft voor MAXIMAAL 90 dagen per 6 maanden verblijfsrecht in het Schengengebied en dit vanaf de datum van eerste binnenkomst.

Op het visum is aangegeven hoelang de werkelijke geldigheidsduur is in dagen. Deze geldigheidsduur mag niet overschreden worden, gebeurt dit toch en kan er geen afdoende verantwoording gegeven worden, dan kan dat zeer nadelige gevolgen hebben bij een volgende visumaanvraag (weigering van het visum wegens misbruik).

 
Mijn echtgeno(o)t(e) wordt door de Filippijnse autoriteiten gevraagd naar een seminarie te gaan na het verkrijgen van zijn/haar visum. Is dit verplicht?

Alle Filippijnen in het bezit van een visum D (MVV, dus NIET de Schengenvisa) worden door de Filippijnse autoriteiten uitgenodigd voor een eendaags seminarie. De deelnemers(ters) ontvangen een bewijs (sticker) in hun paspoort dat ze dit seminarie bijgewoond hebben.

In principe kan men bij de immigratiediensten op de luchthaven in Manilla geweigerd worden zo men deze "sticker" niet heeft.

Deelnemers ontvangen, nog steeds in principe, info over het land waar ze zich gaan vestigen, vooral, naar verluidt, hoe ze geld naar de Filippijnen kunnen sturen, maar ook tot wie ze zich kunnen richten in het geval van problemen.

Dit is geen vereiste voor België en kan wettelijk ook niet tegen de immigrant gehouden worden bij aankomst in België zo hij/zij dit seminarie niet gevolgd heeft.

 
Mijn gast wil een afspraak maken met de Visumafdeling van de Ambassade om een aanvraag in te dienen. Dit moet via een speciaal nummer. Kan ik dat voor mijn gast vanuit België doen? Hoe kan dit het snelst?

Dit kan niet vanuit België enkel via de lokale telefoonmaatschappijen.

 • 1 909 1014545 (PLDT only through landline or SMART mobile phone)
 • 1 903 1014545 (Bayantel only through landline)
 • 1 900 1014545 (Globe through landline and GLOBE mobile phone)

Het snelst, als men de algemene info over visa wil overslaan, kan dat door, onmiddellijk nadat de verbinding tot stand komt, eerst 1 te drukken voor Engels (of 2 voor Tagalog) en dan 0 zodat men direct bij de telefonist terechtkomt.