Ambassade van België in de Filipijnen
Home Consulaire diensten Legalisatie van documenten

Legalisatie van documenten

Welke documenten

 • De ambassade kan enkel Filipijnse documenten legaliseren die opgesteld en getekend zijn door de lokale autoriteiten van de Filipijnen.
 • Documenten opgesteld in het buitenland kunnen niet aanvaard worden voor legalisatie door de ambassade in Manila.
 • Zelfs Belgische documenten kunnen niet aanvaard worden. Deze moeten eerst door de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel en vervolgens door de Ambassade van de Filipijnen in Brussel voor authentiek verklaard worden om in de Filipijnen aanvaard te kunnen worden.
 • Documenten van burgerlijke stand, zoals geboorteaktes, huwelijksaktes, overlijdensaktes, attesten van ongehuwde staat (Cenomar), enz. moeten geregistreerd zijn bij het hoofdkantoor van het Filipijns Bureau voor Statistiek (PSA, Philippines Statistics Authority - voorheen NSO) in Quezon City.
 • Deze documenten moeten tevens afgedrukt zijn op Security Paper (geel papier). De witte formulieren van de plaatselijke burgerlijke stand (LCR/MCR) worden niet aanvaard.
 • Alle Filipijnse documenten dienen vervolgens voor authentiek verklaard te worden door het Filipijnse Ministerie van Buitenlandse Zaken (DFA, Department of Foreign Affairs) alvorens ter legalisatie ingediend te worden op de ambassade.
 • Houd er rekening mee dat Belgische overheden over het algemeen geen documenten aanvaarden die ouder zijn dan zes maanden.
 • Filipijnse diploma’s of studiegetuigschriften moeten geattesteerd worden door de Commissie voor Hoger Onderwijs (CHED, Commission on Higher Education) alvorens ze door DFA voor authentiek te laten verklaren.
 • Uw eigen handtekening op een onderhands document kan enkel gelegaliseerd worden indien u bij ons bent ingeschreven én op voorwaarde dat u het document ondertekent in de ambassade.

Vertaling

 • Voor dossiers inzake burgerlijke stand of nationaliteit, en in bepaalde andere gevallen moeten uw documenten door een beëdigd vertaler vertaald worden naar het Nederlands, Frans of Duits.
 • Als u op de ambassade bent ingeschreven, kunt u willekeurig uit deze drie talen kiezen. Bent u in België ingeschreven, dan moet u de voertaal kiezen van de gemeente waar de akte zal overgeschreven worden.
 • Vergeet niet dat originele documenten in het Engels door de ambassade gelegaliseerd moeten worden vooraleer u ze laat vertalen.
 • Als u ervoor kiest om uw documenten in de Filipijnen te laten vertalen, kunt u hier klikken voor de lijst van onze beëdigde vertalers.
 • Elke vertaling uitgevoerd in de Filipijnen moet eveneens door deze ambassade gelegaliseerd worden.
 • U kunt er ook voor kiezen om uw documenten in België te laten vertalen, wat echter langer kan duren en duurder kan uitvallen. In België kan de lijst van beëdigde vertalers verkregen worden bij de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement waaronder de gemeente ressorteert waar het document zal gebruikt worden.
 • Vertalingen die in België uitgevoerd worden, moeten vervolgens gelegaliseerd worden door de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel.

 
Veelvoorkomende problemen met Filipijnse aktes

Een van de meest voorkomende oorzaken van problemen bij visumaanvragen, dossiers i.v.m. burgerlijke stand of nationaliteit zijn de vele fouten in namen, plaatsnamen, datums of andere gegevens van de aanvrager op aktes van de burgerlijke stand (zoals geboorte, huwelijk, attest van burgerlijke staat, enz.). Wij raden u ten stelligste aan om bij het aanvaarden van de aktes te controleren of alle gegevens correct zijn. Het is namelijk de verantwoordelijkheid van de aanvrager om op alle details te letten en eventuele fouten te laten verbeteren.

Anderzijds moeten de aktes altijd naar waarheid opgemaakt zijn. Zo zal een "lege" Cenomar (Attest van burgerlijke staat) niet aanvaard worden als de aanvrager in feite nog steeds gehuwd is.

Als er ernstige twijfel bestaat over de echtheid of de inhoud van een document, zal om een grondiger onderzoek worden verzocht. Alle kosten m.b.t. dit onderzoek zijn ten laste van de aanvrager.

 
Procedure

Klik hier voor de volledige procedure

 

Meer algemene uitleg over legalisatie in België...