Legalisatie van documenten

 1. Laatst bijgewerkt op

Welke documenten

 • De ambassade kan enkel Filipijnse documenten legaliseren die opgesteld en getekend zijn door de lokale autoriteiten van de Filipijnen. Alle documenten voor legalisatie moeten door het Department of Foreign Affairs (DFA) geauthentificeerd worden (Apostille - goudcertificaat) en vervolgens door een beëdigde vertaler in een van de officiële Belgische talen worden vertaald voordat ze bij de ambassade worden ingediend. De document mag niet ouder dan zes maanden zijn.
 • Documenten van burgerlijke stand, zoals geboorteaktes, huwelijksaktes, overlijdensaktes, attesten van ongehuwde staat (CENOMAR), enz. moeten geregistreerd zijn bij het hoofdkantoor van het Filipijns Bureau voor Statistiek (PSA - Philippines Statistics Authority - voorheen NSO) in Quezon City. Deze documenten moeten tevens afgedrukt zijn op Security Paper (geel-groen papier). De witte formulieren van de plaatselijke burgerlijke stand (LCR/MCR) worden niet aanvaard.
 • Filipijnse diploma’s of studiegetuigschriften moeten geattesteerd worden door de Commissie voor Hoger Onderwijs (CHED, Commission on Higher Education) alvorens ze door DFA voor authentiek te laten verklaren.
 • Uw eigen handtekening op een onderhands document kan enkel gelegaliseerd worden indien u bij ons bent ingeschreven én op voorwaarde dat u het document ondertekent in de ambassade.
 • Alle documenten opgesteld in het buitenland kunnen NIET aanvaard worden voor legalisatie door de ambassade in Manila. Belgische documenten moeten eerst door de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel voor authentiek verklaard worden (Apostille) om in de Filipijnen aanvaard te kunnen worden.


Vertaling

 • De ambassade heeft beëdigde vertalers (zie lijst lager) voor de drie officiële Belgische talen.
 • Als u op de ambassade bent ingeschreven, kunt u willekeurig uit deze drie talen kiezen voor documenten die worden ingediend bij de ambassade ((burgerlijke stand, nationaliteitsdossiers, enz.). Bent u in België ingeschreven, dan moet u de voertaal kiezen van de gemeente waar de akte zal overgeschreven worden.
 • Elke vertaling uitgevoerd in de Filipijnen moet eveneens door deze ambassade gelegaliseerd worden.
 • U kunt er ook voor kiezen om uw documenten in België te laten vertalen, wat echter langer kan duren en duurder kan uitvallen. In België kan de lijst van beëdigde vertalers verkregen worden bij de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement waaronder de gemeente ressorteert waar het document zal gebruikt worden. Vertalingen die in België uitgevoerd worden, moeten vervolgens gelegaliseerd worden door de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel
   


Veelvoorkomende problemen met Filipijnse aktes


Een van de meest voorkomende oorzaken van problemen bij visumaanvragen, dossiers i.v.m. burgerlijke stand of nationaliteit zijn de vele fouten in namen, plaatsnamen, datums of andere gegevens van de aanvrager op aktes van de burgerlijke stand (zoals geboorte, huwelijk, attest van burgerlijke staat, enz.). Wij raden u ten stelligste aan om bij het aanvaarden van de aktes te controleren of alle gegevens correct zijn. Het is namelijk de verantwoordelijkheid van de aanvrager om op alle details te letten en eventuele fouten te laten verbeteren.

Anderzijds moeten de aktes altijd naar waarheid opgemaakt zijn. Zo zal een "lege" Cenomar (Attest van burgerlijke staat) niet aanvaard worden als de aanvrager in feite nog steeds gehuwd is.

Als er ernstige twijfel bestaat over de echtheid of de inhoud van een document, zal om een grondiger onderzoek worden verzocht. Alle kosten m.b.t. dit onderzoek zijn ten laste van de aanvrager.

 
Procedure


Lees de volledige procedure (PDF, 275.97 KB)


Meer algemene uitleg over legalisatie in België...